Menu closed

Användningsvillkor

Ditt samtycke

Välkommen till en webbplats som tillhör Eli Lilly and Company Limited (”Lilly”). Genom att använda denna webbplats (även kallad ”webbplatsen”) samtycker du till att vara bunden av följande villkor och alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Din användning av denna webbplats omfattas även av sekretess- och cookiepolicyn och upphovsrättsmeddelandet .

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats och innehållet tillhandahålls ”i befintligt skick”. Lilly, dess licensgivare och leverantörer frånsäger sig alla garantier, vare sig de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller föreskrivs på annat sätt, i den utsträckning som tillåts enligt lag. I synnerhet ger Lilly, dess licensgivare och leverantörer inga utfästelser eller garantier om riktighet, tillförlitlighet, fullständighet, aktualitet, lämplighet eller punktlighet gällande innehåll, programvara, text, grafik, verktyg, länkar eller kommunikation som tillhandahålls på eller genom användning av webbplatsen eller Lilly, eller på någon webbplats som är länkad till denna webbplats. Lilly ger inga garantier för att webbplatsen kommer att vara tillgänglig, fri från avbrott, felfri eller fri från virus eller andra skadliga komponenter.

I den största utsträckning som tillåts av tillämplig lag ska Lilly, dess licensgivare, dess leverantörer eller tredje parter som nämns på webbplatsen under inga omständigheter vara ansvariga för eventuella skador eller utgifter av något slag (inklusive, utan begränsning, kompensatoriska, direkta, indirekta, oförutsedda skador eller följdskador, förlust av intäkter eller vinst eller skador till följd av förlorade data eller verksamhetsavbrott, förlust av eller skada på egendom eller fordringar från tredje part, oavsett om de uppstår i samband med din användning av denna webbplats) till följd av användning eller oförmåga att använda webbplatsen eller innehållet eller dålig prestanda, fel, utelämnande, avbrott, effekt, fördröjning i drift eller sändning, datavirus, fel i ledningssystemet, förlust av data eller förlust av användning relaterad till webbplatsen eller någon webbplats som drivs av en tredje part, oavsett om de är baserade på avtal, skadestånd eller någon annan rättslig grund, och oavsett om Lilly informeras om risken för sådana skador. Din enda och exklusiva möjlighet till kompensation är att sluta att använda webbplatsen.

Innehållet på webbplatsen är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som behandlingsrekommendationer. Varken innehållet eller någon annan tjänst som erbjuds på eller via denna webbplats är avsedda att användas för medicinsk diagnos eller behandling. Rådfråga alltid hälso- och sjukvårdspersonal vid eventuella frågor om ett medicinskt tillstånd.

Länkar

På den här webbplatsen tillhandahålls länkar till andra webbplatser som en resurs för besökarna. Eftersom Lilly inte kontrollerar innehållet på andra webbplatser som webbplatsen kan länka till, och på grund av att webbplatserna löpande förändras, ansvarar Lilly inte för innehållet eller den praxis eller de standarder som tillämpas på webbplatser från tredje part. Lilly stöder inte innehållet på webbplatser från tredje part. Lilly ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser från tredje part, webbplatser inom ramar på webbplatsen eller annonser från tredje part och lämnar inga utfästelser om innehållet eller riktigheten. Din användning av webbplatser från tredje part sker på egen risk och omfattas av användningsvillkoren för dessa webbplatser.

Användning och utlämnande av uppgifter

Med undantag för vad som uttryckligen anges på webbplatsen, så ger du om du skickar någon information till oss, inklusive kommentarer, anmärkningar, förslag, idéer, anteckningar, ritningar, grafik, koncept eller annan information, den informationen och alla dina rättigheter till den till Lilly gratis och dessa uppgifter ska anses vara icke-konfidentiella och Lilly ska inte ha något som helst ansvar med avseende på sådan information och ska vara fri att återskapa, använda, yppa och distribuera informationen till andra utan andra begränsningar än de som fastställs i personuppgiftslagen (1998), EU-förordning 2016/979 (allmänna dataskyddsförordningen – GPDR) och alla relevanta lagar och bestämmelser om sekretess, utan ditt samtycke eller någon ersättning till dig eller någon annan. Lilly ska vara fri att använda all kunskap och alla tekniker som ingår i sådan information för samtliga syften, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan information. Detta gäller oavsett om du lämnar sådan information till oss via e-post, via ett formulär på webbplatsen, på en anslagstavla eller på något annat sätt. Lilly kan från gång till annan övervaka, granska och, efter eget gottfinnande, ändra eller radera alla inlägg du gör på webbplatsen, men Lilly har ingen skyldighet att göra det.

Användning av webbplatsen/säkerhet

Du samtycker till att inte skicka eller överföra något material som är olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, profant eller på annat sätt kan bryta mot lagar, bestämmelser eller regler. Du är ensamt ansvarig för allt material som du skickar till webbplatsen. Du samtycker vidare till att inte ladda upp, e-posta, publicera eller överföra material till webbplatsen, eller distribuera eller på annat sätt publicera något material via webbplatsen, som stör den normala driften av webbplatsen, inklusive att publicera eller på annat sätt överföra material som inte är relaterat till ämnet eller som på annat sätt inskränker eller hämmar andra användare från att använda webbplatsen.

För att få fullständig tillgång till webbplatsen kan du behöva registrera dig. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du tar ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt användarnamn eller lösenord och sådan användning ska anses vara din. Du säkerställer att all användning av ditt konto till fullo efterlever dessa användningsvillkor. Det är förbjudet för dig att överföra kontot till någon annan person eller enhet.

När du använder webbplatsen kommer informationen att överföras med media som ligger utanför Lillys och dess leverantörers kontroll och jurisdiktion. Därför åtar sig Lilly inget ansvar för eller i samband med försening, underlåtenhet, avbrott eller förvanskning av data eller annan information som överförs i samband med användning av denna webbplats.

Begränsningar

Lilly är baserat i Republiken Irland. Lilly lämnar inga utfästelser om att materialet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser. Åtkomst till innehållet kanske strider mot lagen för vissa personer eller i vissa länder utanför Storbritannien. Om du besöker den här webbplatsen utanför Storbritannien gör du det på egen risk och du ansvarar för att följa lagarna i din jurisdiktion. Denna webbplats är inte avsedd för eller utformad för att locka personer under 18 års ålder.

Tvister och tillämplig lag

Dessa användningsvillkor och eventuella tvister eller fordringar som uppstår till följd av eller i samband med dessa eller deras innehåll eller bildande (inklusive eventuella utomobligatoriska tvister eller fordringar) regleras av intern materiell rätt i Irland, utan tillämpning av dess lagvalsprinciper. Om en domstol med behörig jurisdiktion fastställer att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig ska denna bestämmelses ogiltighet inte påverka giltigheten hos de återstående bestämmelserna i dessa användningsvillkor. Du samtycker uttryckligen till att domstolarna i Irland ska ha exklusiv behörighet att lösa tvister med eller fordringar på Lilly, eller en tvist eller fordran som rör eller uppstår till följd av din användning av denna webbplats eller en tvist eller fordran som uppstår till följd av eller i samband med dessa användningsvillkor, deras innehåll eller bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller fordringar).

Hela avtalet

Förutom vad som uttryckligen anges i ett särskilt ”juridiskt meddelande” på denna webbplats utgör dessa användarvillkor, upphovsrättsmeddelandet och sekretess- och cookiepolicyn hela avtalet mellan dig och Lilly med avseende på användningen av denna webbplats och dess innehåll.

Ändringar i användningsvillkoren

Lilly kan när som helst ändra dessa användningsvillkor utan att meddela dig. Lilly kan när som helst och utan att meddela dig säga upp dessa användningsvillkor, avsluta din tillgång till hela eller delar av webbplatsen eller avbryta alla användares åtkomst till hela eller delar av webbplatsen, om de anser och enskilt bedömer att du har brutit mot eller kan bryta mot något villkor i dessa användningsvillkor eller för att det passar dem. Du kan när som helst säga upp detta avtal genom att förstöra allt material som tagits emot från webbplatsen och sluta att använda webbplatsen.