Menu closed

Podmienky používania

Váš súhlas

Vitajte na webových stránkach spoločnosti Eli Lilly and Company Limited („Lilly“). Používaním tejto webovej lokality (ďalej tiež ako „lokalita“) súhlasíte, že sa budete riadiť nasledujúcimi podmienkami a všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami. Na vaše použitie tejto lokality sa tiež vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie a vyhlásenie o autorskom práve .

Vylúčenie zodpovednosti

Táto lokalita a jej obsah sú poskytované „tak, ako sú“. Spoločnosť Lilly, jej poskytovatelia licencie a dodávatelia v plnom rozsahu, ktorý umožňuje zákon, vylučujú akúkoľvek zodpovednosť, či už výslovnú alebo implicitnú, zákonnú alebo inú. Spoločnosť Lilly, jej poskytovatelia licencie a dodávatelia konkrétne nedávajú žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti, úplnosti, aktuálnosti, vhodnosti alebo včasnosti obsahu, softvéru, textu, grafiky, nástrojov, odkazov alebo komunikácií poskytnutých pri použití webovej lokality, spoločnosti Lilly alebo prostredníctvom takéhoto použitia, ako aj na akejkoľvek inej lokalite alebo lokalitách prepojených s touto lokalitou. Spoločnosť Lilly nedáva žiadnu záruku, že lokalita bude dostupná, neprerušovane dostupná, bez chýb alebo vírusov alebo iných škodlivých súčastí.

V plnom rozsahu, v akom to povoľujú príslušné zákony, spoločnosť Lilly, jej poskytovatelia licencie, dodávatelia ani žiadne tretie strany spomenuté na webovej lokalite v žiadnom prípade neponesú zodpovednosť za prípadné škody alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane, nie však výlučne, odškodnení, priamych, náhodných alebo následných škôd, straty príjmu alebo ziskov alebo škôd vyplývajúcich zo straty údajov alebo prerušenia obchodnej činnosti na vlastníctve alebo nárokoch tretích strán, ktoré akokoľvek vznikli v spojitosti s vaším používaním tejto webovej lokality), ktoré vznikli na základe vášho používania alebo neschopnosti používania webovej lokality alebo obsahu či akéhokoľvek zlyhania výkonu, chyby, vynechania, prerušenia, účinku, oneskorenia prevádzky alebo prenosu, počítačového vírusu, zlyhania systému linky, straty údajov alebo straty používania súvisiacimi s lokalitou alebo akoukoľvek webovou lokalitou prevádzkovanou akoukoľvek treťou stranou, či už na základe zmluvy, nároku alebo inej právnej teórie a bez ohľadu na to, či spoločnosť Lilly bola upozornená na možnosť takýchto škôd. Vaším jediným a výhradným opravným prostriedkom je prestať používať lokalitu.

Obsah webovej lokality nie je v žiadnom prípade určený na to, aby slúžil ako náhrada za odborné zdravotnícke odporúčania, a nesmie byť interpretovaný ako odporúčania na liečbu. Obsah ani iné služby ponúkané na tejto webovej lokalite alebo prostredníctvom nej nie sú určené na to, aby sa považovali za spoľahlivé na účely určenia zdravotnej diagnózy alebo liečby. S otázkami týkajúcimi sa zdravotného stavu sa vždy poraďte s odborným zdravotníckym pracovníkom.

Odkazy

Táto lokalita poskytuje odkazy na iné webové lokality ako zdroje pre našich návštevníkov. Keďže však spoločnosť Lilly nemá kontrolu nad obsahom iných webových lokalít, na ktoré môže odkazovať, a keďže sa ich charakter neustále mení, spoločnosť Lilly nenesie zodpovednosť za obsah, postupy alebo normy lokalít tretích strán. Spoločnosť Lilly nepodporuje žiadne webové lokality tretích strán ani ich obsah. Spoločnosť Lilly nenesie zodpovednosť za obsah prepojených lokalít tretích strán, lokalít vytvorených v rámci lokality alebo reklám tretích strán a nedáva žiadne vyhlásenia týkajúce sa ich obsahu alebo presnosti. Vaše použitie webových lokalít tretích strán je na vaše vlastné riziko a vzťahujú sa naň všeobecné podmienky používania daných lokalít.

Používanie a poskytnutie informácií

Okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené na lokalite, ak nám odošlete akékoľvek informácie vrátane prípadných komentárov, poznámok, návrhov, nápadov, kresieb, grafiky, koncepcií alebo iných údajov, bezplatne dávate tieto informácie a všetky vaše práva na ne spoločnosti Lilly. Takéto informácie sa budú považovať za nedôverné a v súvislosti s nimi spoločnosť Lilly nebude mať žiadnu povinnosť akéhokoľvek druhu a je oprávnená tieto informácie bez obmedzení reprodukovať, používať, poskytovať a posielať iným s výnimkou tých obmedzení, ktoré ustanovuje Zákon o ochrane údajov z roku 1998, nariadenie EÚ 2016/979 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) a prípadné relevantné zákony alebo nariadenia o ochrane súkromia, bez vášho súhlasu alebo kompenzácie vás alebo kohokoľvek iného. Spoločnosť Lilly bude môcť bez obmedzení využívať akékoľvek vedomosti alebo techniky uvedené v takýchto informáciách na ľubovoľný účel vrátane, nie však výlučne, vývoja, výroby a marketingu produktov zahŕňajúcich takéto informácie. Platí to bez ohľadu na to, či nám takéto informácie odošlete e-mailom, pomocou formulára na lokalite, na paneli s bulletinmi alebo iným spôsobom. Spoločnosť Lilly môže z času na čas monitorovať, kontrolovať a podľa vlastného uváženia upravovať či odstraňovať príspevky, ktoré na lokalite zverejníte, nie je to však jej povinnosťou.

Používanie lokality/zabezpečenia

Súhlasíte, že neodošlete ani neprenesiete žiadny materiál, ktorý je nezákonný, obsahujúci vyhrážky, urážlivý, hanlivý, obscénny, pornografický, neslušný alebo môže akýmkoľvek iným spôsobom porušovať niektorý zákon, nariadenie alebo pravidlo. Nesiete výhradnú zodpovednosť za všetok materiál, ktorý na lokalitu odošlete. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete nahrávať, posielať e-mailom, zverejňovať ani prenášať na lokalitu či distribuovať alebo inak zverejňovať prostredníctvom nej akýkoľvek materiál, ktorý narušuje bežnú prevádzku lokality vrátane prispievania alebo iného prenosu materiálov, ktoré nesúvisia s daným predmetom alebo inak obmedzujú alebo spomaľujú iných používateľov pri používaní lokality.

Ak chcete získať úplný prístup k lokalite, možno sa budete musieť zaregistrovať. Nesiete zodpovednosť za udržiavanie dôvernosti vášho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k vášmu počítaču. Prijímate zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré budú z vášho účtu alebo hesla vykonané, pričom sa takéto činnosti budú považovať za vašu aktivitu. Zaistíte, že každé používanie vášho účtu je v plnej miere v súlade s týmito podmienkami používania. Prenos účtu od vás na inú osobu alebo subjekt je zakázaný.

Pri používaní lokality sa informácie budú prenášať cez médium, nad ktorým spoločnosť Lilly a jej dodávatelia nemajú kontrolu a ktoré je mimo ich jurisdikciu. Na základe toho spoločnosť Lilly nepreberá žiadnu zodpovednosť za meškanie, zlyhanie, prerušenie alebo poškodenie akýchkoľvek údajov alebo iných informácií prenesených v spojitosti s používaním tejto lokality alebo v súvislosti s takýmito udalosťami.

Obmedzenia

Spoločnosť Lilly sídli v Írsku. Spoločnosť Lilly nedáva žiadne vyhlásenie, že materiály na lokalite sú vhodné alebo dostupné na použitie na iných miestach. Prístup niektorých osôb alebo v niektorých krajinách mimo Spojeného kráľovstva k obsahu nemusí byť zákonný. Ak navštívite túto lokalitu mimo Spojeného kráľovstva, robíte tak na vlastné riziko a nesiete zodpovednosť za to, či sú vaše aktivity v súlade so zákonmi vašej jurisdikcie. Táto lokalita nie je zamýšľaná ani navrhnutá tak, aby pútala pozornosť maloletých osôb mladších ako 18 rokov.

Spory a príslušné zákony

Tieto podmienky používania a prípadný spor alebo žaloba, ktoré z nich, z ich obsahu alebo z tvorby tohoto obsahu vyplývajú (vrátane prípadných nezmluvných sporov alebo žalôb), sa riadia interným vecným právom Írska bez možnosti odvolať sa na konflikt právnych noriem. Ak niektorý súd s príslušnou jurisdikciou rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto podmienok používania je neplatné, neplatnosť tohto ustanovenia neovplyvní platnosť zostávajúcich ustanovení týchto podmienok používania. Výslovne súhlasíte, že súdy Írska budú mať výhradnú jurisdikciu na posúdenie akéhokoľvek sporu alebo žaloby voči spoločnosti Lilly, prípadne sporu alebo žaloby súvisiacich alebo vyplývajúcich z použitia tejto lokality alebo v spojitosti s týmito podmienkami používania, ich predmetom alebo tvorbou (vrátane nezmluvných sporov alebo žalôb).

Úplná dohoda

Okrem výslovne uvedených informácií v konkrétnom právnom oznámení na tejto lokalite predstavujú tieto podmienky používania, vyhlásenie o autorskom práve a zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Lilly v súvislosti s používaním tejto lokality a obsahu.

Zmeny podmienok používania

Spoločnosť Lilly môže tieto podmienky používania kedykoľvek upraviť bez toho, aby vám to oznámila. Spoločnosť Lilly môže ukončiť platnosť týchto podmienok používania, ukončiť váš prístup k tejto lokalite alebo k jej časti alebo pozastaviť prístup ktoréhokoľvek používateľa k lokalite alebo jej časti, a to kedykoľvek a bez oznámenia, ak sa podľa vlastného uváženia domnieva, že ste porušili alebo môžete porušiť niektorú z podmienok týchto podmienok používania, alebo ak to bude považovať za vhodné. Platnosť tejto dohody môžete ukončiť kedykoľvek zlikvidovaním všetkých materiálov prijatých z lokality a ukončením používania lokality.