Menu closed

Regulamin korzystania

Zgoda

Witamy w witrynie internetowej Eli Lilly and Company Limited („Lilly”). Korzystając z niniejszej witryny internetowej (określanej również w niniejszym dokumencie jako „witryna”) użytkownik wyraża zgodę na związanie się następującymi warunkami i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Korzystanie z niniejszej witryny podlega Polityce prywatności i plików cookie oraz Oświadczeniu o prawach autorskich .

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza witryna i treści są oferowane „w takiej formie, w jakiej są dostępne”. Lilly, jej licencjodawcy i dostawcy w pełnym zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa zrzekają się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, wyraźnych albo dorozumianych, przysługujących z mocy ustawy bądź w inny sposób. W szczególności Lilly, jej licencjodawcy i dostawcy nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają gwarancji dotyczących dokładności, wiarygodności, kompletności, aktualności, stosowności albo terminowości treści, oprogramowania, tekstu, grafik, narzędzi, łącz albo komunikatów dostępnych w witrynie albo za pomocą korzystania z witryny lub udostępnionych przez Lilly bądź w jakiejkolwiek witrynie albo witrynach „połączonych” z niniejszą witryną. Lilly nie udziela żadnych gwarancji, że witryna będzie dostępna, będzie działać nieprzerwanie, będzie wolna od błędów lub wirusów albo innych szkodliwych komponentów.

W pełnym zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa w żadnym przypadku Lilly, jej licencjodawcy, dostawcy ani osoby trzecie wspomniane w witrynie internetowej nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody albo wydatki dowolnego rodzaju (w tym w szczególności odszkodowania kompensacyjne, bezpośrednie, pośrednie, uboczne albo następcze, utratę dochodu albo zysku, szkody wynikające z utraty danych bądź przerwy w działalności, utraty albo zniszczenia własności albo roszczeń osób trzecich dowolnego rodzaju powstałych w związku z korzystaniem z witryny internetowej) wynikające z korzystania albo niezdolności do korzystania z witryny internetowej albo treści bądź awarii, błędu, zaniechania, przerwania, skutku, opóźnienia operacji albo przekazu, wirusa komputerowego, awarii systemu liniowego, utraty danych, utraty możliwości korzystania w odniesieniu do witryny albo jakiejkolwiek innej witryny internetowej obsługiwanej przez osobę trzecią, niezależnie od tego, czy odbywa się to na podstawie umowy, deliktu albo innej podstawy prawnej i czy Lilly poinformowano o możliwości wystąpienia tego rodzaju szkód czy też nie. Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z witryny.

Treść witryny internetowej w żaden sposób nie ma na celu zastępować profesjonalnej porady lekarskiej i nie powinna być interpretowana jako zawierająca zalecenia dotyczące leczenia. Treść ani jakiekolwiek inne usługi oferowane w witrynie internetowej albo za jej pośrednictwem nie mają stanowić podstawy dla rozpoznania choroby albo leczenia. Zawsze należy zasięgnąć porady pracownika służby zdrowia w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia.

Łącza

Dla wygody naszych odwiedzających witryna ta zawiera łącza do innych witryn internetowych. Jednak ponieważ Lilly nie kontroluje treści innych witryn internetowych, do których może odsyłać, i ze względu na ich zmienny charakter, Lilly nie ponosi odpowiedzialności za treść, praktyki ani standardy witryn osób trzecich. Lilly nie promuje treści żadnych witryn internetowych osób trzecich. Lilly nie ponosi odpowiedzialności za treści witryn osób trzecich, do których odsyłają łącza, witryn zamieszczonych w witrynie ani reklam osób trzecich, jak również nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich treści bądź prawidłowości. Korzystanie z witryn internetowych osób trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika i podlega warunkom korzystania tego rodzaju witryn.

Wykorzystywanie i ujawnienie informacji

Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w witrynie, jeżeli użytkownik przekaże nam jakiekolwiek informacje, w tym komentarze, uwagi, sugestie, pomysły, notatki, rysunki, grafiki, koncepcje albo inne informacje, użytkownik przekaże Lilly te informacje i wszelkie prawa do nich bezpłatnie i informacje te będą uznawane za niepoufne, a Lilly nie będzie mieć obowiązku żadnego rodzaju względem tych informacji i będzie mogła powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać te informacje innym podmiotom bez ograniczeń innych niż te ustalone w ustawie o ochronie danych z 1998 r., rozporządzeniu UE 2016/979 (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – „RODO”) oraz wszelkich stosownych przepisach prawa dotyczących ochrony prywatności, bez zgody użytkownika ani wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz użytkownika czy też jakiejkolwiek innej osoby. Lilly może wykorzystywać wszelkie know-how albo techniki zawarte w tego rodzaju informacjach w dowolnym celu, w tym w szczególności w celu opracowania, produkcji i marketingu produktów zawierających tego rodzaju informacje. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy użytkownik przekaże nam te informacje pocztą elektroniczną, za pomocą formularza w witrynie internetowej, na tablicy informacyjnej czy też w inny sposób. Lilly może każdorazowo monitorować, przeglądać i wedle wyłącznego własnego uznania modyfikować albo usuwać wszelkie posty zamieszczane w witrynie, jednak Lilly nie jest do tego zobowiązana.

Korzystanie z witryny/bezpieczeństwo

Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać ani nie przekazywać żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, zawierające groźby, nieprzyzwoite, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, wulgarne albo mogą w jakikolwiek inny sposób naruszać jakiekolwiek przepisy prawa lub zasady. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za materiały zamieszczane w witrynie. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać, wysyłać pocztą elektroniczną, zamieszczać ani przekazywać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem witryny żadnych materiałów zakłócających zwykłe funkcjonowanie witryny, w tym nie zamieszczać ani w inny sposób nie przekazywać materiałów niezwiązanych z tematem albo w inny sposób ograniczających bądź utrudniających korzystanie z witryny przez innego użytkownika.

Do uzyskania pełnego dostępu do witryny może być konieczne zarejestrowanie się. Użytkownik ma obowiązek zachować poufność swojego loginu i hasła oraz ograniczyć dostęp do swojego komputera. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane za pomocą jego loginu albo hasła i tego rodzaju działania będą uznawane za podejmowane przez użytkownika. Użytkownik zapewni, że korzystanie z jego loginu będzie całkowicie zgodne z Warunkami korzystania. Nie wolno przekazywać loginu żadnej innej osobie ani podmiotowi.

W trakcie korzystania z witryny informacje będą przekazywane za pomocą mediów pozostających poza kontrolą i zakresem kompetencji Lilly i jej dostawców. W związku z tym Lilly nie przyjmuje odpowiedzialności za opóźnienie, awarię, przerwę albo uszkodzenie danych bądź innych informacji przekazywanych w związku z korzystaniem z tej witryny albo z nim powiązane.

Ograniczenia

Lilly ma siedzibę w Irlandii. Lilly nie składa żadnych oświadczeń, że materiały zamieszczone w witrynie są stosowne albo dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Dostęp do treści może nie być zgodny z prawem w przypadku pewnych osób albo w pewnych krajach poza Wielką Brytanią. Jeżeli użytkownik uzyska dostęp do witryny spoza Wielkiej Brytanii, robi to na własne ryzyko i ponosi odpowiedzialność za zachowanie zgodności z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji. Ta witryna nie jest przeznaczona ani stworzona dla osób niepełnoletnich poniżej 18. roku życia.

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Niniejsze Warunki korzystania i jakiekolwiek spory lub roszczenia z nich wynikające bądź związane z nimi, z ich przedmiotem albo utworzeniem (w tym wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają wewnętrznemu prawu materialnemu Irlandii, bez uwzględnienia norm kolizyjnych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek sąd właściwy, nieważność tego rodzaju postanowienia nie będzie wpływać na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania. Użytkownik wyraźnie zgadza się na to, że Sądy Irlandii będą wyłącznymi sądami właściwymi do rozpatrywania sporów lub roszczeń dotyczących Lilly albo sporów lub roszczeń związanych z korzystaniem z witryny bądź z niego wynikających, a także sporów lub roszczeń wynikających z niniejszych Warunków korzystania, ich przedmiotu albo utworzenia bądź z nimi związanych (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych).

Całość porozumienia

Jeżeli nie ustalono wyraźnie w konkretnej „informacji prawnej” zamieszczonej w tej witrynie, niniejsze Warunki korzystania, Oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz Polityka prywatności i plików cookie stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a Lilly w odniesieniu do korzystania z witryny i treści.

Zmiany Warunków korzystania

Lilly może w dowolnym momencie zmieniać niniejsze Warunki korzystania bez uprzedzenia. Lilly może rozwiązać niniejsze Warunki korzystania, uniemożliwić dostęp do całości albo części witryny albo zawiesić dostęp użytkownika do całości albo części witryny w dowolnym momencie bez uprzedzenia, jeżeli uzna, że użytkownik naruszył albo może naruszyć jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania, bądź bez uzasadnienia. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie poprzez zniszczenie wszystkich materiałów pozyskanych z witryny i zaprzestanie korzystania z witryny.