Menu closed

Informacje o prawach autorskich

Copyright © 2019 Eli Lilly and Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie informacje, które użytkownik przeczyta albo zobaczy w tej witrynie, są objęte prawami autorskimi albo są w inny sposób chronione i należą do Eli Lilly and Company („Lilly”) albo podmiotu zewnętrznego, który udzielił Lilly licencji lub prawa do wykorzystywania tego rodzaju materiałów. Jeżeli nie stwierdzono wyraźnie inaczej, żadne informacje, które użytkownik przeczyta albo zobaczy w witrynie, nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane inaczej niż w sposób określony w Warunkach korzystania albo za uprzednią pisemną zgodą Lilly.

Udzielamy użytkownikowi zezwolenia na drukowanie poszczególnych stron z witryny, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej, do własnego niekomercyjnego użytku związanego z poznawaniem usług albo produktów oferowanych przez Lilly lub do niekomercyjnego użytku związanego z opieką zdrowotną albo edukacją. Pracownicy albo świadczeniodawcy służby zdrowia mogą drukować poszczególne strony z witryny, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej, i udostępniać innym informacje i materiały. Nie udziela się żadnych innych zezwoleń na udzielanie licencji, sprzedaż, przechowywanie, zmienianie, modyfikowanie albo tworzenie utworów zależnych tych materiałów. Udzielenie zezwolenia nie stanowi przekazania tytułu prawnego i na mocy niniejszego zezwolenia nie można:

  • wykorzystywać materiałów do celów komercyjnych ani na potrzeby publicznego prezentowania;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek informacji o objęciu ochroną praw autorskich, znaku towarowego lub innych informacji o zastrzeżeniu ochrony;
  • tworzyć „duplikatów” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.


Nie udzielamy gwarancji ani nie składamy oświadczeń, że wykorzystywanie przez użytkownika jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w witrynie nie naruszy praw osób trzecich.

Jeżeli nie postanowiono inaczej, wszystkie logo, nazwy, projekty i znaki w witrynie są znakami towarowymi należącymi do Lilly albo wykorzystywanymi na mocy licencji udzielonej przez Lilly. Wykorzystywanie albo niewłaściwe wykorzystywanie tych znaków lub innych informacji jest surowo zabronione. Żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie będzie interpretowane jako przyznające jakiekolwiek licencje albo prawa w drodze domniemania, estoppelu ani na innej podstawie, na mocy praw patentowych, znaków towarowych albo innych praw własności intelektualnej Lilly bądź osoby trzeciej. Jeżeli powyżej nie określono inaczej, żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie będzie interpretowane jako przyznające jakiekolwiek licencje albo prawa na mocy praw autorskich Lilly.