Menu closed

Vilkår for bruk

Samtykke

Velkommen til et nettsted for Eli Lilly og Company Limited («Lilly»). Ved å bruke dette nettstedet («nettstedet»), samtykker du i å være bundet av følgende vilkår og alle gjeldende lover og regler. Din bruk av dette nettstedet er også underlagt retningslinjer om personvern og informasjonskapsler og erklæring om opphavsrett .

Ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet og innholdet leveres «som det er». I den utstrekning det er tillatt etter loven, fraskriver Lilly, dets lisensgivere og dets leverandører seg enhver garanti, enten uttrykkelig eller underforstått, lovfestet eller på annen måte. Nærmere bestemt gir Lilly, dets lisensgiverne og leverandører ingen løfter eller garantier vedrørende nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten, aktualiteten, egnetheten eller betimeligheten ved innhold, programvare, tekst, grafikk, verktøy, lenker eller kommunikasjon som tilveiebringes på eller gjennom bruken av nettstedet eller Lilly, eller på et hvilket som helst nettsted som er «lenket» til dette nettstedet. Lilly garanterer ikke at nettstedet vil være tilgjengelig, avbruddsfritt, feilfritt eller fritt for virus eller andre skadelige komponenter.

I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, er Lilly, dets lisensgivere, dets leverandører eller tredjeparter som er omtalt på nettstedet ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader eller utgifter av noe slag (deriblant erstatningsmessige, direkte, indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader, tap av inntekt eller fortjeneste eller skader som følge av tapte data eller driftsavbrudd, tap av eller skade på eiendom eller krav fra tredjepart, uansett hvorvidt dette oppstår i forbindelse med din bruk av dette nettstedet) som følge av bruk eller manglende mulighet til å bruke nettstedet eller innholdet eller svikt i ytelse, feil, utelatelse, avbrudd, virkning, forsinkelse under drift eller overføring, datavirus, feil i linjesystemet, tap av data eller tap av bruksmuligheter relatert til nettstedet eller ethvert nettsted som drives av en tredjepart, enten dette er basert på kontrakt, erstatning eller annen juridisk teori, og uansett om Lilly blir informert om muligheten for slike skader eller ikke. Å avslutte bruken av nettstedet er ditt eneste og eksklusive middel.

Innholdet på nettstedet er på ingen måte tiltenkt som en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning og skal ikke tolkes som behandlingsanbefalinger. Verken innhold eller tjenester som tilbys av eller via gjennom dette nettstedet er tiltenkt å danne grunnlag for medisinsk diagnose eller behandling. Søk alltid råd fra helsepersonell hvis du har spørsmål angående en medisinsk tilstand.

Lenker

Som en ressurs for våre besøkende tilbyr dette nettstedet lenker til andre nettsteder. Ettersom Lilly ikke kontrollerer innholdet på andre nettsteder som det kan lenkes til, og på grunn av de kontinuerlige endringene i disse, er Lilly ikke ansvarlig for innhold, praksis eller standarder for tredjeparts nettsteder. Lilly går ikke god for innholdet på tredjeparts nettsteder. Lilly er ikke ansvarlig for innholdet på lenkede tredjepartssider, nettsteder som lagt inn i en egen ramme på nettstedet eller tredjepartsannonser, og gir ikke noen løfter angående innhold eller nøyaktighet. Din bruk av tredjeparts nettsteder skjer på egen risiko og er underlagt vilkårene for bruk på slike nettsteder.

Bruk og utlevering av informasjon

Hvis du sender informasjon til oss, inkludert kommentarer, merknader, forslag, ideer, notater, tegninger, grafikk, konsepter eller annen informasjon, gir du denne informasjonen og alle dine rettigheter til Lilly vederlagsfritt, og denne informasjon anses å være ikke-konfidensiell, og Lilly skal ikke ha forpliktelser av noe slag med hensyn til denne informasjonen og står fritt til å reprodusere, bruke, videreformidle og distribuere informasjonen til andre uten annen begrensning enn det som foreligger i henhold til personvernloven av 1998, EU-forordning 2016/979 (General Data Protection and Regulation – «GDPR»), og alle relevante personvernlover eller -forskrift, uten ditt samtykke eller noen form for erstatning overfor deg eller noen andre. Lilly står fritt til å bruke all kompetanser eller teknikker som finnes i slik informasjon til ethvert formål, deriblant til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som inneholder slik informasjon. Dette gjelder enten du sender slik informasjon til oss via e-post, gjennom et skjema på nettstedet, legger inn informasjonen på en oppslagstavle eller på annen måte. Lilly kan fra tid til annen overvåke, gjennomgå og etter eget skjønn endre eller slette alle innlegg du foretar på nettstedet, men Lilly er ikke forpliktet til å gjøre det.

Bruk av nettstedet/sikkerhet

Du samtykker i å ikke sende inn eller overføre materiale som er ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, krenkende eller som på annen måte kan bryte lov, forskrift eller regel. Du er eneansvarlig for alt materiale du sender til nettstedet. Du samtykker dessuten til ikke å laste opp, sende via e-post eller vanlig post eller overføre til, distribuere eller på annen måte publisere via nettstedet materiale som forstyrrer den normale driften på nettstedet, inkludert å legge ut eller på annen måte overføre materiale som ikke er knyttet til temaet det er snakk om eller som på annen måte begrenser eller hemmer andre brukere i å bruke nettstedet.

For å få full tilgang til nettstedet, kan det hende du blir nødt til å registrere deg. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen og passordet ditt samt begrense tilgangen til datamaskinen din. Du overtar ansvar for alle aktiviteter som skjer under din konto eller med ditt passord, og slik bruk skal anses for å være din bruk. Du skal sørge for at all bruk av kontoen din fullt ut innfrir disse bruksbetingelsene. Det er ikke tillatt å overføre kontoen til deg til noen annen person eller enhet.

Når du bruker nettstedet, vil informasjonen bli overført over et medium som er utenfor Lillys og dets leverandørers kontroll og jurisdiksjon. Følgelig påtar ikke Lilly seg ansvar for eller i forbindelse med forsinkelse, feil, avbrudd eller ødeleggelse av data eller annen informasjon som overføres i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

Begrensninger

Lilly holder til i Irland. Lilly gir ingen løfter om at materialene på nettstedet er passende eller tilgjengelige for bruk andre steder. Tilgang til innholdet er muligens ikke lovlig for visse personer eller fra visse land utenfor Storbritannia. Hvis du går inn på dette nettstedet utenfor Storbritannia, gjør du det på egen risiko og er ansvarlig for å overholde lovene i din jurisdiksjon. Dette nettstedet er ikke beregnet på eller laget for å tiltrekke seg mindreårige under 18 år.

Tvister og gjeldende rett

Disse bruksvilkårene og enhver tvist eller ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse eller deres innhold eller dannelse (inkludert eventuelle tvister eller krav som ikke er kontraktsmessige) styres av Irlands materielle lover, uten hensyn til prinsippene ved internasjonal privatrett. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon finner at en bestemmelse i disse bruksvilkårene er ugyldig, skal ugyldigheten ved en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten ved de gjenværende bestemmelsene i disse bruksvilkårene. Du er uttrykkelig enig i at Irlands domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller ethvert krav overfor Lilly, eller enhver tvist eller ethvert krav som er knyttet til eller som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet eller enhver tvist eller ethvert krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med disse bruksvilkårene, deres gjenstand eller dannelse (inkludert tvister eller krav som ikke er kontraktsmessige).

Hele avtalen

Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i en spesiell «juridisk merknad» på dette nettstedet, utgjør disse bruksvilkårene, opphavsrettserklæringen og retningslinjene for personvern og informasjonskapsler hele avtalen mellom deg og Lilly med hensyn til bruken av dette nettstedet og innholdet i det.

Endringer i bruksvilkårene

Lilly kan endre disse bruksvilkårene når som helst uten å varsle deg om det. Lilly kan la disse bruksvilkårene opphøre, avslutte din tilgang til hele eller deler av nettstedet, eller innstille brukerens tilgang til hele eller deler av nettstedet, når som helst, uten varsel til deg, hvis Lilly etter eget skjønn anser at du har brutt eller kan komme til å bryte noen bestemmelser i disse bruksvilkårene, eller av praktiske hensyn. Du kan når som helst si opp denne avtalen ved å destruere alt materiale som er mottatt fra nettstedet og slutte å bruke nettstedet.